20.9.2016

Historie

1919 – 1940

Počátky choceňského skautingu se datují do roku 1919 a jsou spojovány se jménem V. Symona, ve vedení oddílu se postupně vystřídali J. Resch, J. Malý a K. Ledvinka. Činnost oddílu jako táboření na Hlavačově, prázdninové putovní tábory, výlety, účast na společenských akcích, jako byly různé sbírky, sběry a hlídky posilovali společenskou prestiž skautů, ale i hmotné postavení skautů. Ke schůzkám jim zpočátku sloužila nářaďovna školní tělocvičny a do r. 1923 dřevěný srub nad „železňákem“. Po prvotním nadšení začala činnost ochabovat a po r. 1925, kdy odešel br. Ledvinka v roce 1926 oddíl zanikl.

Jeho štafetu v témže roce převzali Junáci volnosti. Ale ani jim se přes počáteční nadšení nepodařilo oddíl udržet delší dobu. Problémem se stala neschopnost vychovat si své nástupce. V roce 1930 se oddíl dostává do stagnace a v roce 1931 zanikl.
Jako zlomový se jeví rok 1936, kdy se choceňské středisko stalo součástí celostátní organizace a v souvislosti s tímto datem se objevují jména – J. Svatoš, D. táborský, Ing. Vaněk, J. Holý, J. Mudruňka, E. Částková, J. Doležal aj. Šotka. Jejich zásluhou se i přes nepřízeň politických režimů skauting v Chocni dochoval do dnešních dnů. O této době víme, že existovali 2. a 3. chlapecký oddíl, protože se dochovaly jejich kroniky. V nich jsou uvedeny některé důležité události – fotografie z Jamboree z Godolo, výzva k zahalení slibových odznaků na počest zemřelého presidenta T.G. Masaryka, zápis z 17.9. 1938 o úmrtí br. Zakladatele A. B. Svojsíka, zápis z 23.9. 1938 o vyhlášení mobilizace a nebo o zrušení tábora v Potštejně v roce 1940 druhý den po zahájení.

Z družinového deníku „Narcisů“ je patrné, že se zdárně rozvíjel i dívčí skauting. I zde je několik zajímavých zápisů př. o střediskových a župních závodech a táboře u Rychmburka v roce 1938, včetně fotografií. V roce 1939 byl také uspořádán rádcovský kurz pro skauty a skautky a středisko mělo i několik lesoškoláků – bratrů i sester. Středisko vydávalo časopis Naše cesta.

1945 – 1948

Po druhé světové válce se skautské středisko vrátilo do předválečných kolejí. O vedení oddílu se starali především účastníci předválečného rádcovského kurzu. Mimo tradičního 2. a 3. Chlapeckého oddílu existoval i 1. Oddíl – Moskyté. Jeho vůdce byl Ing. Jaroslav Šabata a byl pravděpodobně vodní. V roce 1948 se konal chlapecké tábor na Vltavě pod hradem Orlíkem. O děvčatech víme, že měla 12. Oddíl, jehož součástí byla i družina světlušek Káčata a dochovalo se první číslo jejich časopisu Káče. Z kronik také víme, že se uskutečnily 2 Junácké reprezentační plesy.

1968 – 1970

Díky politickému uvolňování mohlo dojít k druhé obnově skautingu. Na jaře 1968 se konali v sokolovně 2 veřejné sešlosti. Výsledkem byla přednáška pro veřejnost o skautingu. V dubnu zahajují svoji činnost oddíly – 1. Skautský pod vedením br. Reslera, 2. Skautský pod vedení br. Šušlíka, smečka vlčat pod vedená br. Richtrem, 1. Dívčí oddíl vedený s. B. Rýdlovou a světluškám Velkou světlušku dělala s. Zemanová – celkem 67 chlapců a asi 45 děvčat. V červnu 68 byla řádně zvolena středisková rada – vůdce střediska – br. Šotka a zástupkyně S. Alena Nováková. Tábor se v tomto roce nekonal, ale díky spolupráci středisek Choceň, Vysoké Mýto a Litomyšl se konal letní rádcovský kurz v Toulovcových Maštalích. V roce 1969 se již tábor konal u Klášterce nad Orlicí. 15.10. 1969 je památný tím, že choceňské středisko přijalo dodnes používaný název SKÁLY. Až do srpna 1970 pokračovala normální činnost. Choceňský tábor navštívil br. Náčelník Rudolf Plajner a s. Floriánová, kteří vysoce ocenili práci vedoucích táborů a poděkovali za ni. Poté díly tlakům z KSČ oddíly postupně zanikly.

Po sametové revoluci byla obnovena skautská činnost.

1990

Uskutečnila se první schůzka vedení, byl proveden nábor nových členů. Vedení dívčího kmene se ujala s. Alena Nováková a chlapeckého br. Lubor Lustyk – Simo. Byl založen chlapecký i dívčí oddíl.

1991

Střediskový sněm – vůdce střediska – br. Šotka. Dívčí kmen získal klubovny v Popelkově vile. Byl založen 2. dívčí oddíl na Srubech vedený Hankou Peckovou. Koná se první porevoluční Svojsíkův závod, kterého se mimořádně zúčastnili světlušky a vlčata (v okresním kole se světlušky umístily na druhém místě, skauti na třetím). Taktéž jsou uspořádány 1. porevoluční tábory jak dívčí (ved. Irena Haková), tak i chlapecký (ved. Lubor Lustyk) v Prorubkách

1992

V únoru byl na naše středisko převeden pronájem táborové základny v Prorubkách. Konal se 1. závody světlušek a vlčat O totem náčelníka a stuhu náčelní. V červnu jsme získaly klubovny v bývalé Zvláštní škole U Jána.

1994

Světlušky se zúčastnily soutěže „Zažíháme světýlko“ – získaly dvakrát 1. místo, jednou 2. místo a jedno čestné uznání. Registrovaly se tři chlapecké oddíly (2 skautské, 1 vlčácký) a tři dívčí (2 skautek, 1 světlušek). Poprvé se uskutečnil Opukouš – závod pro vlčata a světlušky. 22.9. zemřel vůdce střediska, br. Šotka. Konal se střediskový sněm, vůdce střediska br. Vích – Ted.

1995

V září se poprvé konalo Hravé skautské odpoledne, které si na svá bedra vzaly sestry Alena Nováková, Lenka Karpíšková a Ilona Loučková.

1996

V prosinci začaly skautky pořádat skautské vánoční trhy a část výtěžku posílají na konto Adventních koncertů

1997

V červnu se patnáct členů našeho střediska zúčastnilo zahájení středoevropského Jamboree Fénix v Praze, slavnostního průvodu se zúčastnilo asi 6 500 skautů a skautek z celé Evropy. V září byla během Hravého skautského odpoledne představena naše nová středisková vlajka.

1998

Střediskový sněm – vůdkyně střediska s. Irena Haková, zástupce a výchovná DK s. Lenka Karpíšková, výchovný ChK br. Tom Morávek. V květnu naše středisko pořádalo Okresní kolo závodu pro světlušky a vlčata.

1999

Skautky se zapojily do humanitární akce Květinový den a v květnu se umístily v Okresním kole Svojsíkova závodu na 2. místě. V září byl v rámci oslav 80. výročí založení skautingu v Chocni uspořádán Den otevřených dveří, další akcí v rámci oslav byl 1. Skautský společenský ples .

2000

Střediskový sněm – vůdkyně střediska s. Irena Haková, výchovná DK s. Lucie Kašparová, výchovný ChK br. Michal Antoš.

2001

V květnu naše středisko uspořádalo Okresní kolo Svojsíkova závodu. V červenci se v Praze uskutečnily Evropské skautské konference, při kterých v servis týmu pomáhaly 4 sestry z našeho střediska.

2002

V rámci oslav výročí 90 let skautingu v Čechách byl uspořádán Den otevřených dveří. S. Alena Nováková se stala členkou Svojsíkova oddílu.

2003

Zemřel br. Lubomír Lustyk – Simo. Střediskový sněm – vůdkyní stř. Irena Haková. Skautky se poprvé zúčastnily humanitární akce Bílá pastelka.

2004

V květnu pořádalo naše středisko okresní kolo Závodu světlušek a vlčat. V červnu připravilo dopolední program u příležitosti oslav 777 let od založení města Chocně. Na celorepublikovém kole soutěže Polibek Múzy (literárně-výtvarně-umělecká soutěž pro rovery a rangers) jsme získali 1. a 2. místo. Sestra Vlasta Lichtemberková se stala členkou Svojsíkova oddílu.

2005

Středisko spustilo své webové stránky. V dubnu se středisko ujalo pořadatelství krajského kola výtvarné soutěže světlušek a vlčat Zažíháme světýlko, které se konalo v kině Máj. Oddíl R a R se zapojil na čerpacích stanicích v Chocni k humanitární akci Kapka (podpora Nadace pro transplantaci kostní dřeně). V celostátním kole Zažíháme světýlko získala choceňská vlčata 1. místo v kategorii kolektivních prací – kombinované techniky – za malbu knihy džunglí na plátno. Na střediskovém sněmu byl zvolen vůdcem stř. Jiří Kutlvašr. V prosinci proběhla koupě poslední třetiny tábořiště v Prorubkách – celkově jsme za výkup pozemku zaplatili 41 890,-.

2006

V lednu proběhla velká výměna a oprava kluboven ve skautské budově. V září středisko pořádalo 1. benefiční festival Afrikafest, jehož výtěžek podporuje celostátní sbírku Postavme školu v Africe, kterou organizuje Junák společně s Člověkem v tísni.

2007

Skauting slaví 100 let. Středisko získalo od ústředí Junáka bezúročnou půjčku 200 000,- na obnovu táborové základny v Prorubkách. V srpnu a září se na tábořišti sbourala kuchyně, jídelna a umývárna.. Střediskový sněm – vůdce stř. Jiří Kutlvašr. V listopadu jsme se připojili k putovní fotografické výstavě Světové Jamboree 2007 . V prostorách Orlického muzea jsme společně s výstavou prezentovali i dokumenty, fotografie, výrobky, vlajky, kroje.. ze života Choceňského skautingu.

2008

Od jara se na táborové základně začala stavět nová větší a lepší kuchyně s jídelnou a umývárnou. Světlušky zvítězily na krajském kole Závodu světlušek a vlčat v Kostelci u Heřmanova Městce. V červnu pořádalo středisko z grantu Pardubického kraje ekologickou akci pro dětskou veřejnost v parku Peliny.

2009

Středisko pořádalo okresní kolo Svojsíkova Závodu. Na podzim proběhla za podpory Pardubického kraje středisková výprava do Moravského krasu.

2010

Střediskový sněm – vůdce stř. Jiří Kutlvašr.

2016

Střediskový sněm – vůdce stř. Vlastimil Němec.