21.9.2016

O nás

Užitečné informace pro rodiče, kteří přemýšlí o tom, jak by jejich dítě mohlo trávit volný čas, nebo se jen chtějí dozvědět něco víc o skautingu.

Skauting

selfieVyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno – být aktivní a najít vlastní místo ve světě, být v prostředí kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě.

Menším dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety a táborové dny strávené bez rodičů, náctiletí mohou zažít netradiční aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo účast na velké či zahraniční skautské akci. Dospělí dobrovolníci také nacházejí v podpoře oddílů smysluplnou aktivitu, možnost rozvíjet se a realizovat.

Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které bychom si často představovali jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede kluky a holky k tomu, aby byli pravdomluvní, ohleduplní ke svému okolí i přírodě nebo pomáhali ostatním.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě
 • pomáhat potřebným
 • všestranně se rozvíjet

Ke skautskému programu patří také celostátní závody a soutěže v mnoha oborech, ať už sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární, které motivují účastníky k prohlubování znalostí a zlepšování dovedností. Podporují rozvíjení talentu každého jednotlivce, ale také dávají prostor k navazování přátelství napříč republikou.

Dobrovolnictví a služba společnosti

Skautské oddíly vedou a podporují dobrovolní vedoucí. Také děti jsou v rámci skautského programu vedeny k zájmu o své okolí a k takové pomoci společnosti, na kterou samy stačí.

Bezpečné prostředí

Děti i vedoucí ve skautském oddíle se na základě celoroční činnosti dobře znají, vědí, co od sebe očekávat a na co být připraveni. Vedoucí znají konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. Rodiče mají snadný kontakt s vedoucími. Na vedení oddílu se většinou podílí více vedoucích, kteří se vzájemně podporují a kontrolují.

vyprava

Naše středisko

Skauting v Chocni vznikl v roce 1919. Byl přerušen 2. sv. válkou, vládou komunistů a v prosinci 1989 byl již poněkolikáté znovu obnoven.

Skautské středisko Skály Choceň dnes nabízí pro děti od 6 let pravidelné schůzky 1x týdně, celodenní a víkendové výlety, letní tábory, pro starší členy také různé vzdělávací akce.

Fotka ze schuzky.

V čele choceňského střediska stojí vedoucí střediska Vlastimil Němec. Členové střediska jsou potom rozděleni do 4 oddílů podle věku, které vedou jejich vedoucí oddílů. Ti jsou na svou činnost připravováni, musí složit čekatelskou a vůdcovskou zkoušku – zaměřenou nejen na skautské disciplíny, ale také na pedagogiku, psychologii, ekologii, znalost právních předpisů… Před složením vůdcovských zkoušek musí absolvovat také dvouvíkendový zdravotnický kurz. S dětmi a programem v oddílech potom pomáhají mladší oddíloví rádci. Schůzky jednotlivých oddílů probíhají každý týden v pátek v naší klubovně v obvyklých hodinách (viz níže).

schuzky

Během roku vybíráme vždy na začátku ledna registrační poplatek ve výši 600,- Kč, ze kterého jsou placeny výdaje skautské organizace, drobné výdaje střediska a například i skautský časopis, který chodí do schránky každému registrovanému členovi.

786-1-f1ab17-200 779-1-1a1d79-200 787-1-8751fa-200 789-1-1f2a13-200 784-1-827625-200

A co u nás získají děti

 • Najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život.
 • Bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě.
 • Naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé.
 • Přijme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, slušnost či respekt k ostatním.
 • Získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě hodit – naučí se postarat se o sebe v přírodě, osvojí si základy vaření či bezpečnosti při sportech nebo práci a mnoho dalšího.
 • Zažije mnohá dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.
 • Bude mít možnost podívat se do zahraničí a získat zahraniční kamarády na mezinárodních skautských akcích.
 • 5x ročně dostane skautský časopis odpovídající jeho věkové skupině.

A co u nás získají rodiče

 • Najde pro své dítě bezpečný kolektiv a dobrou partu, která dokáže přijmout dítě s jeho přednostmi i nedostatky.
 • O jeho dítě se postarají vedoucí, kteří jsou náležitě vzděláváni a mají praxi v práci s dětmi.
 • Zajistí dítěti finančně nenáročný tábor – navíc s vedoucími i dětmi, které dlouhodobě zná.

ohen


Naše organizace

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické hnutí sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými více než 50 tisíci členy je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v ČR. Zároveň je členem světových organizací WAGGGSWOSM, které sdružují na 40 miliónů skautek a skautů ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Vznik českého skautingu se datuje do roku 1911.

skautky

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

junak_cesky-skaut

Nebuď z plyše a zažij dobrodružství


Základní principy skautingu

zaklady

Skautský kroj

Jeden ze symbolů skautingu je také skautský kroj, který nosíme při slavnostních příležitostech. Kroj se skládá z košile nebo haleny, šátku příslušné barvy a turbánku. Na košili si pak každý skaut našívá získané a zasloužené nášivky, také nášivky, které značí, odkud pochází a ze kterého je střediska/oddílu. Skautský kroj je možné zakoupit ve skautském obchodě.